Cytegic

ניהול מערך הסייבר הארגוני

Cytegic הינו פתרון מערכתי חדשני לניהול וטיוב דינמי ומתמיד של חוסן הארגון בהתמודדות עם איומי הסייבר.

Cytegic
מצליבה בין תמונת המודיעין לתמונת ההגנה, ומתעדפת את ההגנות לטיפול, בכל סביבה עסקית, כך שהנהלת הארגון יוכלו להיערך בצורה מיטבית, תוך אופטימיזציה של ההשקעה בהגנות אל מול איומים מתפתחים בסייבר.

לצד זאת, מאפשר הפתרון של Cytegic ביצוע סימולציות לבחינת ההשפעה של שיפור ההגנות הארגוניות מפני איומי הסייבר הרלוונטים לארגון וקבלת נתוני BenchMark מארגונים שונים כהשוואה.

לפרטים נוספים