Terrogence

חברת מודיעין הסייבר המובילה בישראל ומהמובילות בעולם.

לחברה רקע בטחוני רב וניסיון אמיתי ברשת מזה למעלה מ-8 שנים ברציפות. החברה פועלת באופן קבוע ובשיטות שונות לאיסוף מידע ממקורות חשופים ושאינם חשופים ומספקת מודיעין מוכח ואיכותי בזמן אמת.

ארגונים רבים הנשענים על שרותינו המשולבים עם חברת Terrogence זוכים לקבל תמונת מודיעין מעודכנת ואיכותית ולנתב את החלטותיהם העסקיות בהתאם, תוך חסכון משמעותי בזמן ואמצעים לנטרול פעילויות או להקטנת חשיפה שנוצרה.

לפרטים נוספים